Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2004

ARTYKUŁY

Waldemar Bańka, Specjalista do spraw osobowych czy to już zawód? (2-3)
Waldemar Bańka
, Kultura organizacji elementem wzbogacenia firmy i zatrudnionych pracowników (6)
Regina Borowik, Humanizacja pracy a przekształcenia cywilizacyjno-kulturowe ery globalizmu (4-5)
Felicjan Bylok, Dążenia konsumpcyjne i ich przemiany w Polsce w dobie transformacji w świetle badań (4-5)
Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek,
Internetowe giełdy pracy w Niemczech (4-5)
Aleksandra Gaweł, Wiek i wykształcenie osób pracujących jako determinanty przedsiębiorczości w Polsce (1)
Dorota Głogosz,
Czy można być menedżerem pracując na 1/2 etatu? Problemy łączenia kariery zawodowej z życiem pozazawodowym na stanowiskach kierowniczych. Doświadczenia północnoamerykańskie (6)
Dorota Inglik-Dziąg, Medialny świat konsumpcji i jego znaczenie dla orientacji zawodowych młodych Polaków (4-5)
Alicja Jasińska, Tadeusz Jasiński, Metody i formy pracy oraz sylwetki osobowe urzędników Wydziału Nadzoru wybranej Izby Skarbowej – w świetle badań ankietowych (1)
Tadeusz Jasiński, Psychologiczne aspekty niezawodności systemu „człowiek – obiekt techniczny” na przykładzie pracy pilota wojskowego (6)
Jurij O. Kariagin, Problemy zarządzania przygotowaniem kadry dla przemysłu turystycznego XXI wieku (4-5)
Walery A. Klimienko, Podwyższanie poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników czynnikiem stałego rozwoju społeczeństwa białoruskiego (2-3)
Lilianna Kluska, Kodeks postępowania – Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy – nowy dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy (2-3)
Iwona Kłóska, Współzależność kulturowo-organizacyjna w instytucji publicznej (6)
Radosław Knap, Zmiany oblicza pracy na obszarach wiejskich w polsce w świetle integracji z Unią Europejską (1)
Joanna Koprowicz, Proces szkolenia w organizacji uczącej się a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw (2-3)
Marcin Kotras, Przemiany w stosunkach przemysłowych w Europie – ogólne refleksje (2-3)
Anna Matuchniak-Krasuska, Wiek jako czynnik dyskryminujący na rynku pracy (1)
Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki, Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i Kaizen (6)
Walery Nowikow, Kapitał ludzki – podstawą strategiczną zasobów kraju (4-5)
Beata Pawłowska, Typy kultury organizacyjnej na przykładzie firmy marketingu bezpośredniego (6)
Piotr Tobera, Andrzej Frycz Modrzewski – prekursor praw człowieka (2-3)
 

KOMUNIKATY

Tadeusz Kowalak, Niegodne zwyczaje w sferze pracy (4-5)
A. R. – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – trzydziestolecie działalności (4-5)
 

RECENZJE

Tomasz Masłyk Władysław Jacher, Zagadnienia pracy u św. Tomasza z Akwinu (2-3)
Agnieszka Pawlak – Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda, Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników (2-3)
Wioletta Sabalska – Rafał Drozdowski, Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze (1)
Katarzyna Wołyniak – Helena Strzemińska, Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich (6)
Dorota Żuchowska-Skiba Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą (4-5)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Cancé R., Praca według umowy na czas określony, między grożącą niepewnością, nadzieją na zatrudnienie i wolnym wyborem drogi (2-3)
Clarke S., Współczesna siła robocza: wskazania dotyczące kultury organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa (6)
Constant A., Massey D.S., Migracja powrotna niemieckich pracowników gościnnych: neoklasyczne kontra nowoczesne teorie ekonomiczne (4-5)
European Industrial Relations Review, Brytyjska ustawa o zatrudnieniu z 2002 r. (2-3)
Fairlie R.W., Meyer B.D., Wpływ imigracji na poziom zatrudnienia na własny rachunek rdzennych obywateli (4-5)
Ghio R.S., Pracownicy kontraktowi a świadczenia pracownicze: czy wiesz kto jest twoim pracownikiem? (2-3)
Henkel H.-O., Sterowanie napływem ludności poprzez nowe prawo migracyjne – aspekt demograficzny i gospodarczy (4-5)
Hodge J., Bariery przed poszukującymi pracy w rejonach wiejskich (1)
Jel’čaninov P.M., Bezrobocie kobiet na wsi (1)
Johnstone R., Mayhew C., Quinlan M., Ryzyko zmniejszania się zatrudnienia regularnej siły roboczej? Regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zatrudniania osób w ramach alternatywnych form umowy o pracę (2-3)
Kessapidou S., Varsakelis N. C., Kultura narodowa i jej wpływ na wybór dyrektora w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym: przypadek firm obcego pochodzenia w Grecji (6)
Kiselev I. Ja.,Współczesne tendencje prawnego regulowania nietypowych form zatrudnienia w krajach zachodnich (2-3)
Kosugi R., Rośnie liczba młodych pracowników nietypowych (2-3)
Labour Research, Agencje pośrednictwa pracy czasowej (2-3)
Ledeneva L., Nekipelova E., Migracja absolwentów wyższych uczelni za granicę – strata dla rosyjskiej nauki (4-5)
Lindner P., Reprodukcyjne kręgi bogactwa i biedy we wspólnotach wiejskich Rosji (1)
Marié R., Nowe prawo o zadośćuczynieniu za ryzyko zawodowe rolników pracujących poza systemem pracy najemnej (1)
Marié R., System emerytalny rolników nie pobierających wynagrodzenia za pracę po powstaniu systemu obowiązkowych emerytur uzupełniających (1)
Nikol’skaja G.K., Rola obcej siły roboczej w gospodarce USA (4-5)
Numhauser-Henning A., Terminowe umowy o pracę w nordyckim prawie pracy (2-3)
Pankov B., Zatrudnienie na wsi: potrzebne nie tyle pieniądze, ile oryginalne rozwiązania (1)
Pavis S., Czy młodzi ludzie z regionów wiejskich są społecznie wykluczeni? (1)
Percy I., Globalna integracja największych talentów (6)
Schmidt M., Nowe problemy niepełnego czasu pracy – o prawnym faworyzowaniu osób zatrudnionych w częściowym wymiarze czasu i o tytule prawnym do skrócenia czasu (2-3)
Schmitt M., Sadowski D., Minimalizacja kosztów w procesie międzynarodowego transferu praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i stosunkach zawodowych: anglosaskie przedsiębiorstwa wielonarodowe w Niemczech (6)
Skačkova G.Š., Szczególne właściwości regulowania pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w chłopskim (farmerskim) gospodarstwie (1)
Sobolevskaja A. A., Kultura organizacyjna i zarządzanie pracą (6)
Supjan V., „Ucieczka mózgów”: światowe i rosyjskie tendencje (4-5)
Sutherland J., Doświadczenia zawodowe: czy praca dla korporacji wielonarodowej jest naprawdę tak różna? (6)
Swierczek F. W., Onishi J., Kultura i konflikt: japońscy menedżerowie i tajscy podwładni (6)
Taran P.A., Migracja i solidarność w pracy (4-5)
Wollenschläger M., Pietsch E., Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na rynek pracy i system świadczeń społecznych państw Wspólnoty (4-5)
 

KRONIKA. INFORMACJE

Konferencja naukowa Nowe wymiary przywództwa w organizacji XXI wieku – Lilianna Kluska (1)
Sprawozdanie z konferencji Humanizacja pracy a wyzwania cywilizacyjne i kulturowe – Katarzyna Wołyniak (4-5)
 

BIBLIOGRAFIA

Kultura organizacyjna (2000-2004) – Alina Kulesza (6)
Migracje zarobkowe – Ewa Wyglądała (4-5)
Praca czasowa – Alina Kulesza (2-3)
Praca w rolnictwie – Ewa Wyglądała (1)
 

INNE PUBLIKACJE

Marian Uraz (1926-2004) – Zofia Kaczor-Jędrzycka (4-5)
Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2004 – Katarzyna Wołyniak (6)
 

Opracowała Katarzyna Wołyniak