Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2006

ARTYKUŁY

Waldemar Bańka, Rodzaje relacji w organizacji przełożeni – podwładni (1-2)
Agnieszka Baruk, Koncepcja marketingu jako wypadkowa kluczowych wartości niematerialnych (4-5)
Jerzy Baruk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności innowacyjnej (wybrane aspekty) – doświadczenia firm europejskich (4-5)
Izabela Bednarska-Wnuk, Stres w pracy menedżera i sposoby jego przezwyciężania (3)
Katarzyna Brzychcy, Stan i perspektywy młodzieży na rynku pracy (1-2)
Anna Chałubińska, Zarząd Łódzki Ligi Kobiet Polskich jako przykład organizacji pozarządowej w walce z psychospołecznymi skutkami bezrobocia w regionie łódzkim (3)
Katarzyna Hanke, Partnerstwo jako przykład humanizacji pracy na rzecz rozwoju lokalnego (3)
Renata Janik, Rola pracy w działaniach na rzecz zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w praktyce Ochotniczych Hufców Pracy (1-2)
Tadeusz Jasiński, Marzena Szarszewska, Pomiar zachowań zdrowotnych u nauczycieli wychowania fizycznego według – IZZ Zygfryda Juczyńskiego (1-2)
Marcin Kotras, Zastosowanie audytu komunikacyjnego w działaniach komunikacyjnych organizacji (1-2)
Grzegorz Matuszak, Potrzebny nowy Elton Mayo (6)
Agnieszka Mituś, CRM – system zarządzania relacjami z klientem (4-5)
Bartłomiej Moszoro, Organizacyjne uczenie się jako czynnik sprzyjający innowacyjności pracy (4-5)
Rafał Muster, Kwalifikacje kobiet a kwalifikacje mężczyzn w opiniach pracodawców. Szanse kobiet na rynku pracy (3)
Rafał Muster, Czynniki zadowolenia z pracy oraz jego skutki dla pracownika i organizacji (4-5)
Agnieszka Pawlak, Dziennikarze wczoraj i dziś – amatorzy i profesjonaliści. Socjologiczna analiza zawodu dziennikarza i jego perspektyw na przyszłość (6)
Józef Penc, Zachowania i uczestnictwo ludzi w organizacji (1-2)
Józef Penc, Etyczne dylematy biznesu (6)
Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Kultura organizacji uczącej się. Mit, fakt, czy przyszłość? (4-5)
Danuta Walczak-Duraj, Różne ujęcia reputacji w strategii komunikacyjnej współczesnych korporacji
(1-2)
Danuta Walczak-Duraj, Edukacja ekonomiczna nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych w Polsce w ramach programu „Ekonomia w szkole” – ewaluacja wstępna (6)
Kazimierz Waluch, Integracja i reintegracja zawodowa kobiet – działanie 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (3)
Marcin Żemigała, Społeczny kontekst zarządzania przedsiębiorstwem (6)
 

RECENZJE

Jolanta Kopka – Janusz Mariański, Socjologia moralności (6)
Tadeusz Milke – Jagoda Jezior, Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski (3)
Katarzyna Wołyniak – Ulrich Beck, Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej (1-2)
Katarzyna WołyniakSeweryn Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego (4-5)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Aubert-Monpeyssent Principe T., Zasada „za jednakową pracę jednakowa płaca” oraz polityka zarządzania wynagrodzeniami (3)
Aycan Z., Wzajemne relacje pomiędzy kulturowymi a instytucjonalnymi/strukturalnymi sferami w ramach praktyk zarządzania zasobami ludzkimi (6)
Balmaceda F., Finansowane przez firmę szkolenie ogólne (4-5)
Barmeyer Ch.I., Davoine E., Dotknięci zamiast uczestniczący (6)
Bellmann L., Leber U., Dalsze kształcenie zawodowe w Niemczech: motywy, powody i przeszkody (4-5)
Bernardes A.C., Lopes A.P., Szkolenie i organizacja pracy: studium badawcze w firmie sprzedaży i dystrybucji (4-5)
Black S.E., Brainerd E., Importowanie równości? Wpływ globalizacji na dyskryminację ze względu na płeć (3)
Bolton S.C., Zarządzanie emocjami w miejscu pracy (6)
Burke R.J., Napięte stosunki w miejscu pracy (6)
Chester Ch., Doświadczeni pracownicy w wizjerze (1-2)
Dobischat R., Popieranie dalszego kształcenia zakładowego – konsekwencje reformy Hartza (1-2)
Emmerik H. van i in., Tworzenie sieci własnych układów w firmie: różnice płci w relacji pomiędzy udziałem w układach, a satysfakcją zawodową (6)
Filippin A., Ichino A., Różnica w wysokości zarobków ze względu na płeć w oczekiwaniach i w realizacji (3)
Fincham R., Praca oparta na wiedzy jako strategia zawodowa: porównanie technologii informatycznej i konsultingu zarządzania (4-5)
Gaier Ch., Przejmować odpowiedzialność (1-2)
Geppert M., Rozwój i kształcenie kompetencji w brytyjskich i niemieckich filiach korporacji międzynarodowych: dlaczego i jakie znaczenie mają narodowe instytucje (4-5)
Habermann W., Lohaus D., Przenoszenie nauki zawodu (1-2)
Johnson G., Fritzsche J., Bertrand M.H., Pokonywanie granic (1-2)
Knyphausen-Aufseß D., Meck A., Schweizer L., Niespełnione oczekiwania (4-5)
Kunze A., Ewolucja różnicy wysokości zarobków mężczyzn i kobiet (3)
Lam A., Rola pracy i kariery naukowców sektora badawczo-rozwojowego w strukturach sieciowych (4-5)
Lopez J.B., Cia P.M., Ariznabarreta E.M., Oficjalne uznanie profesjonalnej wiedzy uzyskanej drogą doświadczeń: w kierunku ujednolicania polityki społecznej w Europie (4-5)
Marks A., Lockyer C., Naprawa systemu: wpływ rozprzestrzeniania się tożsamości wśród pracowników firmy komputerowej (6)
Moulin S., Bariery dyskryminacyjne i różnice w wynagrodzeniu związane z płcią na przykładzie Francji (3)
Nagel A., Co łączy współpracowników? (6)
Nowe prawo promujące równość: Irlandia (3)
Raport o równości z 2004 r. (3)
Strachan G., Burgess J., Sullivan A.,
Akcja afirmatywna czy zróżnicowanie w zarządzaniu: jaka jest przyszłość w zakresie polityki równości szans w przedsiębiorstwach? (3)
Tomassini M., Nauka a „obywatelstwo w przedsiębiorstwie” – wnioski i perspektywy ze studiów badawczych w ramach 4 i 5 edycji programów Wspólnoty Europejskiej (4-5)
Webster J., Dająca się wyliczyć nierówność: natura, kwalifikacje i wiedza potrzebne w pracy kobiet w sektorze usług w Europie (3)
Weitbrecht H., Związać pracowników emocjonalnie (6)
Wengelowski P., Nordmann Ch., W tandemie do sukcesu (1-2)
Wolter A., Nauka trwająca całe życie w niemieckim systemie szkół wyższych – przykład Uniwersytetu Gospodarki i Polityki w Hamburgu (1-2)
 

KOMUNIKATY

Praca na rzecz obrony ludzkiej godności w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen – Tadeusz Milke (1-2)
E-learning – przyszłość nauczania? – Marek Niemiec (1-2)
 

BIBLIOGRAFIA

Dyskryminacja –Ewa Wyglądała (3)
Human Relation - Ewa Wyglądała (6)
Pedagogika pracy – Ewa Wyglądała (1-2)
Uczące się organizacje (2003-2006) –Alina Kulesza (4-5)
 

INNE PUBLIKACJE

Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2006– Katarzyna Wołyniak (6)
 

Opracowała Katarzyna Wołyniak