Wymagania publikacyjne

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

Wymagania publikacyjne dla Autorów artykułów składanych w czasopiśmie

„Humanizacja Pracy”

1. Plik powinien być zapisany w programie Microsoft Word 98 i w wersjach kolejnych, czcionka Times New Roman; rozmiar: 12; odstęp: 1,5 wiersza (1 dla bibliografii); marginesy: 2,5 cm; wcięcie pierwszego wiersza: 1,25; wyjustowany

2. Tekst wraz z abstraktem i słowami kluczowymi w j. polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym tytułem) oraz streszczeniem w j. polskim o objętości nie przekraczającej 1000 znaków, powinien mieścić się w przedziale 12-15 stron A4

3. Tekst powinien zawierać:

  • imię i nazwisko autora (kursywą, rozmiar 14) oraz nazwę uczelni, wydziału/instytutu, katedry/zakładu, e-mail autora/ów
  • tytuł artykułu – pogrubiony, wyśrodkowany, rozmiar:14, bez wersalików
  • abstrakt (do jednej trzeciej strony) z wydzielonymi słowami kluczowymi (do 5 - 6 słów ułożonymi alfabetycznie )
  • wstęp/ wprowadzenie (bez numeracji) - pogrubione i wyrównane do lewej
  • tytuły rozdziałów i podrozdziałów z numeracja arabską – pogrubione i wyrównane do lewej (bez wersalików)
  • podsumowanie/ wnioski końcowe (bez numeracji) - pogrubione i wyrównane do lewej
  • cytaty prosimy zaznaczyć kursywą, bez cudzysłowu (…) dwie rewolucje w sferze pracy spowodowały zmianę zarówno w treści pracy jaki i w formach zatrudnienia (Kowalski 2014:15) - po nazwisku nie ma przecinków
  • przy wypunktowywaniu należy stosować punktor taki, jaki używany jest w tekście wymagań

4. Przypisy zwykłe w tekście według poniższego wzoru (chronologicznie):
(Kowalski 2000; Piotrowski 2012; Wiśniewski 2013). Jeśli korzysta się z różnych publikacji tego samego autora, wydanych w tym samym roku, prosimy o rozróżnienie owych publikacji małą literą alfabetu a, b, c,…, zgodnie z porządkiem alfabetycznym w bibliografii, np.: (Giddens 2001a:12), (Giddens 2001b:30)

5. Przypisy w formie komentarza na dole strony –rozmiar czcionki: 10

6. Tabele, wykresy, rysunki – rozmiar czcionki: 11; numer tabeli/ rysunku/ wykresu z prawej (np. tabela 1); tytuł u góry tabeli/ rysunku/ wykresu

7. Źródło pod tabelą/rysunkiem/wykresem- rozmiar czcionki:10

8. Tabele/wykresy/rysunki nie mogą być skanowane lub kopiowane z innych dokumentów (np. foliogramów)

9. W całym tekście używamy skrótu proc. a nie %; jeśli w tytule tabeli jest (w proc.) to wewnątrz tabeli symbol „%” usuwamy

10. Bibliografia numerowana na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, rozmiar czcionki 12, odstęp 1; według następującego wzoru:

  1. Giddens A., 2001a, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
  2. Giddens A., 2001b, Nowe zasady metody socjologicznej, Nomos, Kraków.

3. Walczak-Duraj D., 2014, Uspołecznianie ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, "Prakseologia", nr 155.

4. Dylus A., 2002, Erozja standardów etycznych w biznesie [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków.

11. Streszczenie w języku angielskim- tytuł wytłuszczony - po bibliografii; rozmiar czionki:12 bez wersalików; odstęp: 1 Streszczenie w j. angielskim (lub polskim, gdy tekst jest w innym języku) - tytuł wytłuszczony – czcionka 12, wyśrodkowany, a każdy nowy wyraz w tytule (poza spójnikami) od dużej litery (nie dotyczy tytułu w j. polskim).

12. Key words: – zwrot wytłuszczony

13. Artykuły należy przesyłać w formie elektronicznej (z podaniem danych adresowych do korespondencji) na adres : humanizacja@wlodkowic.pl

14. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w złożonych tekstach

15. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca ich Autorom

16. Teksty przygotowane z pominięciem w/w wymagań edytorskich nie będą przedmiotem dalszych prac redakcyjnych (m.in. nie będą przesyłane do recenzji)

Zgoda na publikację

RODO - Humanizacja Pracy