Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

1/2008

ARTYKUŁY

Agnieszka Mituś Zarządzanie kadrami w wymiarze narodowym i ponadnarodowym
Anna Musiała Problem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie w prawie polskim
Marian Mroziewski Społeczne prawa działania zorganizowanego w relacji do praw prakseologicznych i ekonomicznych
Marcin Żemigała SA 8000 międzynarodowym standardem z zakresu warunków pracy
Piotr Chomczyński Techniki adaptacyjne stosowane przez osoby nękane w miejscu pracy
Rafał Muster Cele prowadzenia badań rynku pracy. Możliwości wykorzystania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie monitorowania rynku pracy

RECENZJE

Jan Misztal Człowiek w organizacji – rec. Monther Bsoul

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Amuedo-Dorantes C., de la Rica S. Asymilacja nowych imigrantów na rynku pracy w Hiszpanii
De Witte H., Verhofstadt E., Omey E. Test Karaska na uczenie się i hipotezy napięcia u młodych pracowników w ich pierwszej pracy
Schneider N., [et al.] Adaptacja człowiek-komputer-punkt przecięcia – zróżnicowanie ze względu na wiek
Stegmaier R., [et al.] Znaczenie postaci pracy dla innowacyjnych i adaptacyjnych zachowań starzejących się osób czynnych zawodowo

KOMUNIKATY

BIBLIOGRAFIA

Adaptacja pracownicza – opracowała Alina Kulesza

INNE PUBLIKACJE

Opracowała Katarzyna Wołyniak


2/2008

ARTYKUŁY

Waldemar Bańka Menedżer – przywódcą transakcyjnym
Lilianna Kluska Prawo do pracy osób niepełnosprawnych
Ilona Fijałkowska Pracownicy agencji pracy tymczasowej – case study
Adam Danel Monitoring lokalnego rynku pracy. Zalecenia metodologiczne i zastosowanie praktyczne
Agnieszka Mituś Transformacja gospodarcza Polski i jej traumatogenny wypływ na życie zawodowe i społeczne
Andrzej Buszko, Kamil Kotliński Wpływ zmian popytu i konkurencyjności na poziom handlu zagranicznego na przykładzie państw ASEAN w latach 1985-2001

RECENZJE

Ewa Bielska Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii – rec. Barbara Ober-Domagalska

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Kuhn P., Weinberger C. Umiejętności przywódcze pracowników a wynagrodzenia
Northouse Peter G. Przywództwo: teoria i praktyka
Sanders K., Schyns B. Przywództwo a zachowania solidarnościowe: jednolite postrzeganie pracowników w ramach zespołów
Wyse A., Vilkinas T. Role przywódcze wyższej kadry zarządzającej w australijskiej służbie publicznej

BIBLIOGRAFIA

Przywództwo w organizacji – opracowała Alina Kulesza

Opracowała Katarzyna Wołyniak


3-4/2008

ARTYKUŁY

Danuta Walczak-Duraj Poziom i specyfika uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym
Stanisław Lachowski Poczucie zagrożenia u dzieci związane z wykonywaniem prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym – ocena i uwarunkowania
Rafał Muster Aktywność osób bezrobotnych w procesie poszukiwania pracy. Postawy i przyjęte strategie działania w świetle badań socjologicznych – część 1
Agnieszka Izabela Baruk Wybrane przejawy dyskryminacji stosowanej przez pracodawców wobec aktualnych i potencjalnych pracowników
Marian Mroziewski Posttaylorowska interpretacja kapitału ludzkiego w perspektywie przedsiębiorczości organizacyjnej (Część I: Istota tradycyjnego podejścia do kapitału ludzkiego i implikacje przewartościowania jego założeń)
Marzena Syper Zarządzanie zasobami ludzkimi w wydaniu japońskim

RECENZJE

Jan Pleszczyński  Etyka dziennikarska – rec. Natalia Bocian
Jan Róg Kultura organizacyjna. Na podstawie badań w wybranych zakładach pracy województwa śląskiego – rec. Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Alemann A. von Nierówność płci przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w niemieckiej gospodarce
Baker M.J., Jacobsen J.P.
Małżeństwo, specjalizacja i podział pracy ze względu na płeć
Kodama N. Wpływ programów równowagi życia zawodowego i rodzinnego na zatrudnienie kobiet
Nakakubo H. „Faza III” japońskiej ustawy o równych szansach w zatrudnieniu
Rüling A. Łączenie życia rodzinnego i zawodowego oraz równouprawnienie płci w porównaniu europejskim
Takeishi E. Wsparcie polityki równowagi życia zawodowego i rodzinnego, a kariery zawodowe kobiet

BIBLIOGRAFIA

Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


5/2008

ARTYKUŁY

Marian Mroziewski Posttaylorowska interpretacja kapitału ludzkiego w perspektywie przedsiębiorczości organizacyjnej. Część druga: Postulowana hierarchia czynników sukcesów współczesnych przedsiębiorstw i metody ich kreowania
Danuta Walczak-Duraj Podstawowe korelaty uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym
Rafał Muster Aktywność osób bezrobotnych w procesie poszukiwania pracy. Postawy i przyjęte strategie działania w świetle badań socjologicznych – część 2
Anna Walczyna, Grażyna Jabłczyńska Satysfakcja z pracy i jej związek z osobowością
Joanna Koprowicz, Kazimierz Waluch Adaptacyjność pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Michał Michalski 7 złudzeń głównych. (Kilka refleksji o pracy, która daje złudzenia kołaczy)

RECENZJE

Lucyna Golińska Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja – rec. Małgorzata Schulz

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Christiansen Ch., Joensen J. S., Nielsen H. S. Ryzyko powrotu do koncepcji coś za coś przy inwestowaniu w kapitał ludzki
Florkowski G., Olivas-Luján M. R. Rozpowszechnianie informacji w zakresie zasobów ludzkich – innowacje technologiczne w amerykańskich i nieamerykańskich firmach
Higele J.-P., Khristova A. Polityka na rzecz zatrudnienia i zmiany zasobów pracy: porównanie europejskie
Jacobs B. Realne wybory i inwestowanie w kapitał ludzki
Sauermann H. Kreatywność i zarządzanie zasobami ludzkimi
Selvarajan T.T. [et al.] Rola filozofii w zakresie kapitału ludzkiego w promowaniu innowacyjności firmy i jej wydajności: test modelu zwyczajowego
Weiss M., Sterzel J. Oceniać kapitał ludzki

BIBLIOGRAFIA

Kapitał ludzki – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


6/2008

ARTYKUŁY

Marek Makowiec Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy
Grzegorz Gawron, Rafał Muster Społeczeństwo informacyjne w mikroskali. Komputer i Internet w życiu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród wymagań pracodawców na tyskim rynku pracy
Danuta Walczak-Duraj Bariery uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym
Jan Harasymowicz Misja i kompetencje dydaktyków sportów i sztuk walki w świetle holistycznego modelu edukacji człowieka
Agnieszka Izabela Baruk Pracodawcy kontra pracownicy – przykłady wzajemnych relacji

RECENZJE

Jerzy Krzyszkowski (red.) Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce – rec. Marcin Pierzchała

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Larsen T.P., Andersen S.K. Nowy tryb europejskich uregulowań prawnych: wdrożenie autonomicznego porozumienia ramowego w sprawie telepracy w pięciu krajach
Limburg D., Jackson P.J. Przepływ telepracy: wsparcie zdalnej kontroli w systemie zarządzania przepływem prac
Martínez-Sáanchez A., [et al.] Telepraca, elastyczność zasobów ludzkich a efektywność firmy
Peters P., van der Lippe T. Presja czasu redukuje potencjał telepracy wykonywanej w domu: przypadek holenderski
Sullivan C., Smithson J. Perspektywy pracowników domowych i ich partnerów w zakresie uelastycznienia czasu pracy i równości płci
Taskin L., Edwards P. Możliwości i ograniczenia telepracy w środowisku biurokratycznym: lekcje z sektora publicznego
Wilks L., Billsberry J. Czy powinniśmy odejść od telepracy: badanie czy telepraca może być zdefiniowana w nowym świecie pracy

BIBLIOGRAFIA

Telepraca – opracowała Alina Kulesza

Opracowała Katarzyna Wołyniak