Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

1/2011

ARTYKUŁY

Michał A. Michalski Reformacja jako deformacja pracy ludzkiej

Janusz Rymaniak O nowy paradygmat pracy – ponad i poza człowiekiem

Danuta Walczak-Duraj Elastyczny a bezpieczny rynek pracy

Agnieszka Pawlak Ekspozycja zjawiska emigracji poakcesyjnej w polskiej prasie tygodniowej

Urszula Marcinkowska, Małgorzata Kowalska, Jadwiga Jośko Psychofizyczny wymiar jakości życia pracujących i niepracujących kobiet w okresie późnej dorosłości

Paulina Rojek- Adamek, Grzegorz Gawron Dwie strony medalu. Praca zawodowa w perspektywie pracujących i bezrobotnych kobiet

Izabela Bednarska-Wnuk Antynomie w ramach roli kierowniczej menedżera

RECENZJE

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji – recenzja Marcin Kotras

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Altuzarra A., Serrano F. Działalność innowacyjna firm i ilościowa elastyczność

Burgoon B., Dekker F. Elastyczne zatrudnienie, brak bezpieczeństwa ekonomicznego a preferencje w zakresie polityki społecznej w Europie

Caroli E. [et al.] Dostarczanie elastyczności: przeciwstawne wzory we francuskim i brytyjskim przemyśle przetwórstwa żywności

Chassard Y., Kerbourc’h J.-Y. Wdrażanie elastycznego bezpieczeństwa

Hoff A., Kühn F., Höfer K. Elastyczna praca zmianowa

Leder T. Aktualnie o elastyczności warunków zatrudnienia

Mailand M. Wspólne zasady europejskiej flexicurity: jak kruchy został osiągnięty konsensus

Vandenberg P. Czy Azja przyjmuje politykę bezpiecznego elastycznego zatrudnienia?

Wagner D., Schmicker S., Groβholz M. Wyrównywać wahania

BIBLIOGRAFIA

Elastyczne formy zatrudnienia – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


2/2011

ARTYKUŁY

Monika Budnik Współczesny konflikty roli i [w] roli w kontekście socjologii pracy

Lilianna Kluska Konflikt interesów i stronniczość w działalności władzy publicznej

Anna Walczyna Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Etyczne aspekty stosowania przez ratowników WOPR, technik obezwładniających ofiary tonięcia

Krzysztof Łysik Istota i znaczenie czynników niematerialnych w motywowaniu pracowników

RECENZJE

Danuta Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych – recenzja Marcin Pierzchała

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Blancero D.M., Del Campo R.G., Marron G.F. Po prostu mi powiedz! Tworzenie alternatywnego, sprawiedliwego systemu rozwiązywania sporów

Deffains B., Gabuthy Y., Lambert E.A. Spory pracownicze, decyzje inwestycyjne i sądownictwo

Devinantz V.G. Zakwestionowana „teza o draniu pracodawcy”: błędne przekonania Centrum Faktów Związkowych

Zenetti M. Rozwiązywanie konfliktów na poziomie oczu

BIBLIOGRAFIA

Konflikty pracownicze – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


3-4/2011

ARTYKUŁY

Krzysztof Łysik Praca zawodowa w XXI wieku. Nowe trendy i wyzwania

Danuta Walczak-Duraj Regionalny i lokalny kontekst kapitału społecznego a zachowania gospodarcze w sieci

Marcin Żemigała Niektóre modele teoretyczne i standardy praktyczne z zakresu CSR

Małgorzata Suchacka Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konteksty regionalne. Analiza treści stron internetowych śląskich przedsiębiorstw

Rafał Borkowski Sposoby zatrzymania w przedsiębiorstwie pracowników o wysokim potencjale

Jerzy Baruk Kształtowanie kompetencji pracowników wspierających innowacje

Andrzej Buszko, Oleksandr Niesvietov Idea kształtowania kultury organizacyjnej wśród przedsiębiorstw budowlanych Polski i Ukrainy

Rafał Muster Elastyczne formy zatrudnienia w świadomości osób w wieku mobilnym i niemobilnym zawodowo

RECENZJE

Joanna M. Michalak (red.) Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela – recenzja Danuta Walczak-Duraj

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Acquaah-Gaisie G. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: działania na rzecz pokoju i praw człowieka

Laperche B., Uzunidis D. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zysk: refleksje dot. celów przedsiębiorstw

Paulet E. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w europejskich bankach spółdzielczych: specyfika francuska

Degli A., Portale E. Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na tworzenie kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych

Pozniak L. (et al.) Determinanty internetowej komunikacji firm w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Steurer R. Rola rządu w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: charakterystyka polityki publicznej dot. CSR w Europie

BIBLIOGRAFIA

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


5/2011

ARTYKUŁY

Iza Desprak Neoliberalizm a etosy pracy

Michał Pietkiewicz Przywództwo publiczne w administracji XXI wieku

Katarzyna Zajda Ekonomizacja i profesjonalizacja pracy w organizacjach pozarządowych jako zagrożenie dla jej humanizacji? Case study wiejskich NGO regionu łódzkiego

Rafał Muster Pracujący biedni na współczesnym rynku pracy – problemy definicyjne i próba analizy zjawiska

Grzegorz Gawron Praktyczna implementacja założeń idei społecznej odpowiedzialności biznesu w lokalnej perspektywie wybranych powiatów województwa śląskiego

Marzena Syper-Jędrzejak Trudności w realizowaniu karier zawodowych przez kobiety w Polsce

RECENZJE

Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki (red.) Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Tom I,
Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010, ss. 597
- recenzent Zbigniew Kruszewski

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Gill S. Czy integracja płci stanowi odpowiedź na kwestie etyczne w biznesie: przypadek Indii

Harvey J. S. Czy człowiek sprawiedliwy może być szczęśliwy: studium empiryczne relacji etyki i subiektywnego dobrego samopoczucia

Kaiser S., Kozica A. Etyka dla menedżerów

Selvarajan R., Cloninger P. A. Wpływ efektywności pracy na oceny etyczne

Sidani Y. Płeć, wiek a wrażliwość etyczna: przypadek pracowników libańskich

BIBLIOGRAFIA

Etos Pracy - opracowała Ewa Wyglądała


6/2011

WPROWADZENIE

Waldemar Bańka

ARTYKUŁY

Augustyn Wajda Rola pracy w życiu człowieka w perspektywie historycznej – jej humanizacja i wypalenie zawodowe

Aneta Kisiel Wypalenie zawodowe – przykładowe symptomy i przeciwdziałania

Felicjan Bylok, Arnold Pabian, Robert Kucęba Budowa zaufania społecznego jako element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Waldemar Bańka Humanizacja stosunków pracy – sposobem na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Łukasz Jarczyński, Marcin Kowalski, Tomasz Szczęsny Wypalenie zawodowe a przedsiębiorczość – antidotum, moda, a może kolejny mit?

Jolanta Tarapata Wypalenie zawodowe pracowników negatywną konsekwencją stresu w miejscu pracy

Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Laura Płatkowska-Prokopczyk Atmosfera w pracy jako czynnik wypalenia zawodowego

Halina Czubasiewicz, Joanna Olkowicz, Ewa Zimnowłocka-Łozyk Komercjalizacja emocji a wypalenie zawodowe

Rafał Marcin Borkowski Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi przez zaangażowanie metodą na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Anna Sobolewska-Bujwid Kapitał społeczny w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak Profilaktyka wykluczeń i wypalenia zawodowego w grupie pracowników 45+

Agnieszka Bożek Wzmacnianie zaangażowania pracowników czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu

Dagmara Miąsek Life coaching. Życie w równowadze – przeciw wypaleniu zawodowemu

Edyta Nowak-Jamróz Urlop sabbatical jako sposób zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Próba analizy porównawczej istniejących regulacji prawnych

Elżbieta Wituska Zjawisko wypalenia zawodowego i jego główne determinanty na przykładzie pracowników samorządowych

Edyta Bogdańska Problem wypalenia zawodowego urzędników

Anna Schulz Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy więziennych na przykładzie Zakładu Karnego Włocławek Mielęcin

Danuta Walczak-Duraj Podstawowe uwarunkowania i tendencje w wypaleniu zawodowym nauczycieli

Anna K. Żeromska Trudna sytuacja nauczyciela matematyki w obliczu reformy edukacji

Mirosława Ewa Sajka Niektóre motywacje i trudności w efektywnej pracy nauczycieli matematyki

Zdzisława Barankiewicz Wypalenie zawodowe nauczycieli i rola dyrektora w procesie zapobiegania wystąpieniu zjawiska

Maria Ingwer-Żabowska Szkolni nauczyciele fizyki a syndrom wypalenia zawodowego

Tomasz Ratusiński Nowoczesne środki medialne a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Milena Żuchowska Praca socjalna to misja. Problem wypalenia zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego

Waldemar Stelmach Kierowanie/zarządzanie bezpośrednie czyli stres permanentny

RECENZJE

Felicjan Bylok i Anna Słocińska (red.) Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Seria Monografie nr 205, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011- recenzent Jolanta Kopka

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Barney C. E., Elias S. M. Elastyczny czas jako moderator relacji pomiędzy stresem związanym z pracą a motywacją do pracy: trzy badania narodowe

Goldfinch S., Gauld R., Baldwin N. Używanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, e-government, dolegliwości i stres wśród pracowników służb publicznych

Lallement M. Szkody ponoszone w pracy : zmiana na gorsze, odbudowa czy złudzenie?

Leka S. Interwencje na poziomie politycznym i zarządzanie psychospołecznym ryzykiem związanym z pracą w krajach Unii Europejskiej

Nixon A. E. Czy praca może uczynić cię chorym: metaanaliza relacji pomiędzy czynnikami wywołującymi stres w pracy i jego fizycznymi symptomami

Okamoto K., Teo S. T. T. Konwergencja i dywergencja roli stresujących doświadczeń lokalnie zatrudnionych Japończyków i personelu kraju przyjmującego: studium jakościowe

BIBLIOGRAFIA

Wypalenie zawodowe – opracowała Ewa Wyglądala

Opracował Tadeusz Milke