Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

1-2/2010

ARTYKUŁY

Andrzej Gałkowski Niemieckie doświadczenia w modernizacji procesu kształcenia i ich implikacje dla dydaktyki

Danuta Walczak-Duraj Poziom wiedzy ekonomicznej uczniów szkół ponadgimanzjalnych oraz ich opinie na temat wdrażania edukacyjnych założeń programu: Ekonomia w szkole

Anna Walczyna Zróżnicowanie źródeł i poziomu stresu w pracy nauczycieli

Renata Biernat Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Agnieszka Woroniecka-Borowska Podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych a przystosowanie społeczne osób z niepełnosprawnościami

Aleksander Sztejnberg, Tadeusz Jasiński Jakość emocjonalna środowiska hali sportowej w percepcji studentów

Marek Borowski Bezdomność – charakterystyka patologii społecznej

RECENZJE

Matthias Kneip, Manfred Mack, Polska historia i stosunki niemiecko-polskie, opis i materiały na lekcje historii – rec. Andrzej Gałkowski

Marta Juchnowicz (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim – rec. Anna Frąckowiak

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Breitlauch L. Granie skuteczną formą nauki

Lapalme M.-È., Tremblay M., Simard G. Związek pomiędzy stabilizacją kariery, poświęceniem pracownika i zaburzeniami psychicznymi: rola wsparcia organizacji i kierownictwa

Liu X., Batt R. Ekonomiczne korzyści szkolenia nieformalnego: dane z obserwacji codziennej pracy w sektorze usług

Murphy P. [et al.] Czy szkolenia w sektorze publicznym przynoszą korzyści? Ewidencja z badania relacji zatrudnieniowych w miejscu pracy

Saboga A. R. Trzeci poziom praktyk zawodowych w Portugalii – uwagi do studium przypadku

Stamm M., Niederhauser M. Wyjątkowo utalentowane kobiety w szkoleniu zawodowym

Takeuchi N., Takeuchi T. Długoterminowe badanie czynników wpływających na przystosowanie nowo przyjmowanych osób: dane z japońskich organizacji

BIBLIOGRAFIA

Pedagogika pracy – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


3/2010

ARTYKUŁY

Agnieszka Pawlak Migracja siły roboczej w Polsce w świetle teorii systemów – światów Immanuela Wallersteina

Elżbieta Kolasińska Polski rynek pracy a migracja

Agnieszka Izabela Baruk Przyczyny i skutki stresu zawodowego odczuwanego przez współczesnych pracowników

Marek Borowski Jak stać się bezdomnym – etapy stawania się wykluczonym społecznie

Antoni Augustyn, Rafał Muster Problemy dostosowania podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy w świetle badań kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia z województwa śląskiego

Waldemar Bańka Zarządzanie na poziomie operacyjnym z wykorzystaniem aktów mowy

RECENZJE

Grażyna Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji – rec. Sebastian Zaborowski

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Aldashev A., Gernandt J., Thomsen S.L. Używanie języka, uczestnictwo, zatrudnienie i zarobki: ewidencja dla cudzoziemców w Niemczech Zachodnich oparta na wielu źródłach selekcji

Clausen J. [et al.] Wpływ strategii integracyjnych państw na czas znalezienia stałego zatrudnienia przez nowo przybyłych imigrantów: dane z Danii

Fudge J., MacPhail F. Program czasowego zatrudnienia pracowników zagranicznych w Kanadzie: pracownicy nisko wykwalifikowani jako skrajna forma elastycznej siły roboczej

Gyo C. Pracownicy imigracyjni w Niemczech

Hippler T. Dlaczego idą? Empiryczna ewidencja motywów pracowników do poszukiwania bądź akceptacji relokacji

Izquierdo M., Lacuesta A. Vegas R. Asymilacja imigrantów w Hiszpanii: analiza długoterminowa

Kirdar M.G. Wyniki rynku pracy, akumulacja oszczędności, migracja powrotna

Lett L., Smith M. Wschód spotyka Zachód: przypadek polskich pracowników oddziałów firm wielonarodowych w Wielkiej Brytanii

Neal A.C. Pracownicy migrujący a rynek pracy Wielkiej Brytanii: niektóre tendencje i konsekwencje przepływu międzynarodowej migracji zarobkowej w XXI w.

Roth P. Migracyjna siła robocza w Nowej Zelandii

BIBLIOGRAFIA

Migracje siły roboczej – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


4-5/2010

ARTYKUŁY

Katarzyna Wojtaszczyk Wymóg lojalności czy propozycja wartości dla pracownika? Co stanowi podstawę trwałego związku zatrudnionego z organizacją?

Marian Mroziewski Autentyczność i inteligencja emocjonalna jako determinanty przywództwa menedżerów

Rafał Muster Poziom kompetencji cywilizacyjnych u wybranych grup z lokalnego rynku pracy w Chorzowie – analiza porównawcza

Andrzej Buszko Efektywność sektora budowlanego w ujęciu regionalnym w Polsce

Jerzy Baruk Rola innowacji w życiu społeczno-gospodarczym – opinie Europejczyków

Paulina Rojek-Adamek Wolny zawód - artyści plastycy w perspektywie klasyfikacji zawodów

Jan Burzyński Zarządzanie ryzykiem technologicznym. Perspektywa socjologiczna

RECENZJE

Polaków pracujących wizje sondażowe. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, pod redakcją Juliusza Gardawskiego – rec. Kryspin Karczmarczuk

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Armstrong-Stassen M., Lee S.H. Wpływ przeciętnego wieku na postrzeganie przez starszych Kanadyjczyków praktyk w zakresie zasobów ludzkich a poczucie bycia wartościowym dla firmy

Bartels J. [et al.] Horyzontalna i wertykalna komunikacja jako determinanty identyfikacji zawodowej i organizacyjnej

Becton J.B., Field H.S. Różnice kulturowe w zakresie zachowywania się w ramach firmy: porównanie pracowników chińskich i amerykańskich

Bellou V. Dopasowanie indywidualności i organizacji: ewidencja z greckiego sektora publicznego

Newton C.J., Jimmieson N.L. Podporządkowanie kulturze organizacyjnej firmy: badanie wpływu relacji dostosowawczych pracowników w sytuacji stresu

Matthies P. Zaangażowanie pracowników w czasach kryzysu: co ludzi popędza

BIBLIOGRAFIA

Lojalność pracowników i pracodawców – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


6/2010

ARTYKUŁY

Danuta Walczak-Duraj Etyczne dylematy i przewartościowania społeczeństwa informacyjnego

Grzegorz Gawron Stakeholders – otoczenie biznesu w kontekście idei społecznej odpowiedzialności. Próba delimitacji teoretycznej

Ewa Beck-Krala i Jolanta Walczyk Rola świadczeń dodatkowych w motywowaniu pracowników IT

Beata Pawłowska Szkolenia handlowców. Humanizacyjny czy dehumanizacyjny aspekt pracy

Kazimierz Nagody-Mrozowicz Determinanty motywacyjno-poznawcze zachowań w świetle badań empirycznych migracji zarobkowej

Agnieszka Izabela Baruk Pozamerytoryczne różnicowanie polskich pracowników i jego skutki

RECENZJE

Zdzisława Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi – recenzja Ewa Pułaczewska

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Kolin K. Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym

Marks A., Baldry Ch. Zaklinowani pośrodku z kim? Tożsamość klasowa pracowników wiedzy

BIBLIOGRAFIA

Społeczeństwo informacyjne – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak