Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

1/2009

ARTYKUŁY

Jan Duraj Społeczno-ekonomiczne desygnaty spółdzielni socjalnej

Waldemar Bańka Operacyjne wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego

Rafał Muster Doskonalenie kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia z wykorzystaniem funduszy unijnych. W kierunku nowego oblicza urzędów pracy

Sławomira Kamińska-Berezowska Problemy zagrożeń i wyzwań ze strony współczesnej konsumpcji w ocenie studentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach posiadających specjalność nauczycielską

Katarzyna Abażewska Etyka w środowisku studenckim Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

RECENZJE

J. Mariański Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności – rec. Łukasz Kutyło

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Hanf G., Rein V. Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji wyzwaniem dla edukacji zawodowej i szkoleń w Niemczech

Hozjan D. Wpływ europejskich ram kwalifikacji na narodowe ramy: przypadek Słowenii

Laužackas R., Tūtlys V. Modelowanie narodowych ram kwalifikacji Litwy w ramach europejskich ram kwalifikacji

Marhuenda Fluixá F., Bernad i Garcia J.C. System profesjonalnych kwalifikacji w Hiszpanii i pracownicy o niskim poziomie kwalifikacji

Raffe D., Gallacher J., Toman N. Szkocki kredyt i ramy kwalifikacyjne: lekcja z EQF

Tierney L., Clarke M. Europejskie ramy kwalifikacyjne: wyzwania i implikacje w irlandzkim sektorze dalszej edukacji i szkoleń

BIBLIOGRAFIA

Ekonomia społeczna – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


2/2009

ARTYKUŁY

Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania

Rafał Muster Okresowa ocena urzędników służby cywilnej instrumentem zarządzania potencjałem społecznym organizacji

Agnieszka I. Baruk Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach kryzysu i przed kryzysem

Jacek Nazdrowicz Wpływ innowacji na poprawę wydajności pracy

Marcin Pierzchała Problem bezrobocia wśród mniejszości muzułmańskich w państwach Europy Zachodniej

RECENZJE

Jan Sikora, Danuta Walczak-Duraj (red.) Praca w perspektywie humanistycznej – rec. Marcin Kotras

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Abe M. Dlaczego firmy japońskie wprowadzają systemy oceny i wynagrodzeń zależne od wydajności pracy - tło, istota zagadnienia i wątki poboczne

Akyildiz H., Güngör İ. Analiza praktyki w zakresie oceny pracy w przemyśle metalowym w Turcji

Danilkina O. Znaczenie regularnej oceny profesjonalizmu i kompetentności urzędników państwowych

Grund Ch., Lindau T., Lang D. Osiągnąć cel

Jacob B. A., Lefgren L. Czy przełożeni mogą identyfikować efektywnych nauczycieli?: dokumentacja subiektywnej oceny w edukacji

Kuvaas B. Różne relacje pomiędzy postrzeganiem rozwojowej oceny wykonania zadań pracowniczych

McCarthy A.M., Garavan Th.N. Zrozumienie potrzeby akceptacji metody oceny działań z wielu źródeł w rozwoju zarządzania

Nagy B., Vicsek L. Ocena kobiet i mężczyzn menedżerów na poziomie instytucji miejskich na Węgrzech

BIBLIOGRAFIA

Oceny okresowe pracowników – opracowała Alina Kulesza

Opracowała Katarzyna Wołyniak


3-4/2009

ARTYKUŁY

Andrzej Buszko Czynniki kształtujące szarą strefę w polskim sektorze budowlanym w okresie transformacji

Rafał Muster Problemy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50 plus

Paweł Przyłęcki Problemy i wyzwania łódzkich firm produkcyjnych w 2009 roku

Pamela Jeziorska Demokratyzacja edukacji a szanse absolwentów na rynku pracy

Alicja Łaska-Formejster Problemy i dylematy etyczne zarządzania badaniami klinicznymi w kontekście współpracy międzynarodowej

Jan Duraj Przedsiębiorstwa i instytucje przedsiębiorczości społecznej

Marzena Papiernik-Wojdera Koncepcje przedsiębiorczości i przedsiębiorcy

RECENZJE

D. Walczak-Duraj (red.) Wartości i postawy młodzieży polskiej – rec. Elżbieta Psyk-Piotrowska

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Apokin A., Judkevič M. Analiza zatrudnienia studentów w kontekście rosyjskiego rynku pracy

Hidri O. „Ciągnie swój do swego...”. Rekrutacja młodych z dyplomami w zawodach handlowych

Morgan L. A. Główny kierunek studiów ma znaczenie: porównanie rozbieżności płacowych w początkach kariery zawodowej kobiet i mężczyzn, absolwentów kierunków wyższych uczelni

Schomburg H., Teichler U. Ruchliwość międzynarodowa studentów i początki aktywnego życia

Shimomura H. Aktualny stan edukacji dla zatrudnienia a uznanie roli rodziców

Steedman H., Wagner K. Narodowe systemy kształcenia i ich wpływ na zachowania przedsiębiorstw w zakresie kształcenia i rekrutacji – porównanie niemiecko-brytyjskie

BIBLIOGRAFIA

Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


5/2009

ARTYKUŁY

Ilona Fijałkowska Etyczne aspekty procesu rekrutacji i adaptacji pracowniczej w świetle badań empirycznych

Mariusz Szastak Cudzoziemcy na rynku pracy w sytuacji kryzysu gospodarczego

Agnieszka Izabela Baruk Studenci i absolwenci polskich uczelni jako potencjalni pracownicy

Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała Toksyczne skutki sukcesu menedżera w świetle badań

Marzena Syper-Jędrzejak Poczucie znużenia i przeciążenia wśród polskich menedżerów

Jacek Nazdrowicz Rola zmian organizacyjnych w kreowaniu długofalowej zdolności konkurencyjnej

RECENZJE

Robert D. Putnam Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych – Borys Martela

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Delattre E., Sabatier M. Kapitał społeczny a płace: ekonometryczna ocena efektów sieci relacji społecznych

Farr-Wharton R., Brunetto Y. Kobiety przedsiębiorcy jako dyrektorki: rola kapitału społecznego w zarządzaniu kulturą sprzyjającą uczeniu się

Farr-Wharton R., Brunetto Y. Kobiety przedsiębiorcy, równość szans a sponsorowane przez rząd sieci biznesu: z perspektywy kapitału społecznego

Rostila M. Kapitał społeczny a zdrowie w ramach europejskich systemów państwa socjalnego: podejście wielopoziomowe

Vandamme F. Włączenie społeczne, kapitał społeczny i zarządzanie Europą

Wallace C., Pichler F. Łączenie i wiązanie kapitału społecznego: co przeważa w Europie?

BIBLIOGRAFIA

Kapitał społeczny – opracowała Ewa Wyglądała

Opracowała Katarzyna Wołyniak


6/2009

ARTYKUŁY

Janusz Mariański Praca w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego

Urszula Swadźba Cechy pracy a etos pracy. Analiza porównawcza badań empirycznych

Lesław H. Haber Kryzys a różnicowanie się postaw pracowniczych

Stanisław Fel Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej

Adam Bartoszek Praca poza wyuczonym zawodem – aktywizacja czy degradacja kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy?

Danuta Walczak-Duraj Opinie nauczycieli na temat wdrażania założeń programowych edukacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjanych – program „Ekonomia w szkole”

Sławomira Kamińska-Berezowska Problemy genderowych aspektów konsumpcji dziecięcej w opinii studentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach posiadających specjalność nauczycielską

Natalia Bocian Etyka dziennikarska w świetle profesjonalnych kodeksów zawodowych

RECENZJE

Wiesław Wątroba Społeczeństwo konsumpcyjne – rec. Jolanta Kopka

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Kawaguchi D., Ohtake F. Testowanie teorii na temat morale pracownika w sytuacji nominalnego usztywnienia płac

Leonard K.M. Płaca minimalna: etyka a produktywność

Mankelow G. Paradoks społecznej odpowiedzialności praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach

Payne H.J. Cele, strategie i temat oszustwa wśród pracowników zatrudnionych na część etatu

Valentine S. [et al.] Płeć i etyka: poglądy etyczne, etyka intencji oraz altruizm wśród pracowników służby zdrowia

Vigour C. Etos i tożsamość zawodowa oraz uprawnienia w konfrontacji z podejściem menedżerskim: belgijski system prawny

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia prac prof. Władysława Jachera – opracowała Alina Kulesza

Opracowała Katarzyna Wołyniak