Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2005

ARTYKUŁY

Agnieszka Baruk, Czy współcześni pracodawcy zaspokajają potrzeby pracowników? (6)
Jerzy Baruk, Rozwój pracowników szansą na sukces (3)
Jerzy Baruk, Szkolenie i edukacja instrumentem wzbogacania pracy. Na przykładzie opinii kierowników w Unii Europejskiej (4-5)
Andrzej Buszko, Wpływ wybranych czynników na zmniejszenie się poziomu ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo w latach 1995-2004 (6)
Felicjan Bylok, Zachowania konsumpcyjne Polaków na początku XXI wieku w świetle badań (1-2)
Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Szkolenia pracownicze – opłacalna inwestycja czy przykry obowiązek. Refleksje na temat praktyki szkoleniowej łódzkich przedsiębiorstw (4-5)
Tomasz Holecki, Regionalna specyfika polskiego bezrobocia na przykładzie odmienności rynku pracy województwa śląskiego (1-2)
Tomasz Holecki, Społeczno-ekonomiczny aspekt restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle wydobywczym województwa śląskiego (3)
Sławomira Kamińska-Berezowska, Habitusowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet. Refleksje w oparciu o badania stylu życia kobiet w śląskiej rodzinie górniczej (4-5)
Walery Klimienko, Społeczno-stratyfikacyjne zmiany we współczesnym społeczeństwie białoruskim (6)
Wioletta Knapik, Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich a problem czasu wolnego (1-2)
Radosław Kossakowski, Nadzorować i.... – studium przypadku call center w perspektywie koncepcji Michela Foucaulta (3)
Julia Kubisa, O molestowaniu seksualnym w miejscu pracy w Polsce (4-5)
Aneta Marciniak, Rola kobiet w kształtowaniu kapitału ludzkiego w miejscu pracy (3)
Małgorzata Matusiak, Współczesne, niekorzystne zjawiska związane z pracą (3)
Ireneusz Michałków, Wpływ kapitału zagranicznego na poprawę jakości rynku pracy w Polsce (1-2)
Marian Mroziewski, Asymetria organizacyjna a style zarządzania (4-5)
Marzena Syper, Starzejące się społeczeństwa: emeryt w organizacji (6)
Danuta Walczak-Duraj Etyczny biznes – etyczne państwo. Refleksje wokół Zasad Okrągłego Stołu z Caux (6)
Norbert Wójtowicz, Kościół katolicki wobec pracy ludzkiej (1-2)
 

RECENZJE

Robert JanikFelicjan Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji (4-5)
Karolina Messyasz – Jarosław Marciniak, Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji? (1-2)
Ireneusz Michałków – W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej (4-5)
Danuta Walczak-Duraj – Mirosława Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (1-2)
Danuta Walczak-Duraj – Arkadiusz Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia (3)
Katarzyna Wołyniak – Udo Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów (6)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Aranda J.T., Technologia informatyczna a prywatność pracownika: ustawodawstwo hiszpańskie (3)
Baumeister W., Nowoczesny świat pracy (4-5)
Bjørnskov Ch, Szczęśliwi nieliczni: dane międzynarodowe dotyczące kapitału społecznego i satysfakcji życiowej (1-2)
Corry D.J., Nutz K.E., Wykorzystywanie przez pracownika poczty elektronicznej i Internetu: kanadyjskie zagadnienia prawne (3)
Costa A.C., Zaufanie do zespołu pracowniczego a efektywność (6)
Cube F. Von, Stacja końcowa – kraina pieczonych gołąbków (1-2)
Dimitrova D., Kontrola telepracowników: ponowna analiza sposobów nadzoru i autonomii (3)
Felstead A., Jewson N., Walters S., Kontrola menedżerska pracowników zatrudnionych w domu (3)
Finkin M.W., Technologia informatyczna a prywatność pracowników: ustawodawstwo USA (3)
Gallie D., Felstead A., Green F., Zmiana wzorców inicjatywy pracownika w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii (6)
Gershuny J., Zmieniające się czasy: praca i czas wolny w społeczeństwie postindustrialnym (1-2)
Gilder D. de, Stosunek do wykonywanych zadań, zaufanie i postawa w pracy: przypadek pracowników okresowych (6)
International Labour Office, Alkohol i problemy z narkotykami w pracy: środki zapobiegawcze (3)
Jeffery M., Technologia informatyczna a prywatność pracownika: ustawodawstwo brytyjskie (3)
Lee Ch.H., Bruvold N.T., Kreowanie poczucia wartości pracowników: inwestowanie w rozwój pracownika (4-5)
Mano-Negrin R., Sheaffer Z., Czy kobiety bywają „chłodniejsze” w czasie kryzysów niż mężczyźni? Badanie różnic płci w postrzeganiu gotowości do poświęcenia się w okresie kryzysu firmy (6)
Matthews R.A., Diaz W.M., Cole S.G., Skala wzmacniania świadomości pracowniczej (4-5)
Moldaschl M., Dziesięć przykazań dotyczących przyszłych badań świata pracy (1-2)
Mutz G., Drogi do cywilnego społeczeństwa pracy (1-2)
Nolan D.R., Prywatność a zyskowność w stechnicyzowanym miejscu pracy (3)
Pate J., Martin G., McGoldrick J., Wpływ naruszania kontraktów psychologicznych na postawy i zachowanie pracowników (6)
Patrušev V.D., Bessokirnaja G.P., Dynamika podstawowych wartości codziennej działalności i motywów pracy moskiewskich robotników w latach 90. (1-2)
Pouchet A., Socjologia pracy po czterdziestu latach (1-2)
Reinhard H.-J., Technologia informatyczna a prywatność pracownika: ustawodawstwo niemieckie (3)
Renwick D., Menedżerowie zasobów ludzkich: strażnicy dobrego samopoczucia pracowników? (4-5)
Ritter J.A., Anker R., Dobra praca, zła praca: opinie pracowników z pięciu krajów (1-2)
Rożnowski B., Juchnowicz A., Marczuk M., Postawy pracownika w perspektywie prywatyzacji przedsiębiorstwa (6)
Slichter A.A., Nowe metody organizacji produkcji i stymulowania pracy w przedsiębiorstwach USA, Japonii i krajów zachodnioeuropejskich (4-5)
Swailes S., Stosunek do zmian: profile relacji do zmian i zachowania na stanowisku pracy (6)
Townsend A.M., Bennett J.T., Prywatność, technologia i konflikt: narastające problemy i działania w dziedzinie poszanowania prywatności w miejscu pracy (3)
Vigneau Ch., Technologia informatyczna a prywatność pracownika: ustawodawstwo francuskie (3)
 

BIBLIOGRAFIA

Dyscyplina pracy – Alina Kulesza (3)
Nauka społeczna Kościoła (literatura polska 2000-2004) – Ewa Wyglądała (1-2)
Postawy wobec pracy (2002-2005) – Alina Kulesza (6)
Wzbogacanie treści pracy, zespoły pracownicze (wybór literatury polskiej 1980-2005) – Ewa Wyglądała (4-5)
 

INNE PUBLIKACJE

Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2005 – Katarzyna Wołyniak (6)
 

Opracowała Katarzyna Wołyniak